ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย

shipping นำเข้าสินค้าจากจีน

บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย และขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมายกัน ว่าขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย และขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมายนั้นมีขั้นตอนใดบ้าง ?

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย

  • การเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย ในกรณีของนิติบุคล มีดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว หรือเป็นบุคคลต่างประเทศ, หนังสือรับรองนิติบุคคล จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน เพื่อให้เป็นการรับรองว่า มีตัวตนของนิติบุคคลจริง ๆ เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ หรือธุรกรรมนั่นเอง, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 เพื่อเป็นการยืนยันว่า เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ออกโดยกรมสรรพากรจะเป็นคนออกเอกสารให้, บอจ. 3 เป็นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, บอจ. 5 จะเป็นการแสดงรายละเอียด บัญชีของผู้ที่ได้ถือหุ้น, หนังสือมอบอำนาจ, บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน
  • การเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย ในกรณีของบุคคลธรรมดา มีดังนี้ บัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีเป็นคนต่างประเทศ หรือต่างด้าวนั่นเอง, แบบคำขอการลงทะเบียนของกรมศุลกากร, หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการลงทะเบียนด้วยตัวเองได้, บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำแทน

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย

  • ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย : ลงทะเบียนเพื่อขอเป็นผู้นำเข้าสินค้า
  • ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย : ยื่นแบบคำขอ พร้อมหลักฐานที่สามารถยื่นยันได้ว่าเราจะนำเข้าสินค้า
  • ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย : รอเจ้าหน้าที่ออกใบตอบรับการลงทะเบียน
  • ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย : เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีการบันทึกข้อมูล
  • ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมาย : จะมีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

และทั้งหมดทั้งมวลนี้ คือ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย และขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมายที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้นั่นเอง