คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่องทางปั้นแรงงานคนสู่ยุคที่ขับเคลื่อนด้วย AI – IoT

คณะวิศวกรรมศาสตร์

                ในยุคศตวรรษที่ 22 เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมาก เพราะทั้ง Internet of Things (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา ล้วนเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์มากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าประโยชน์ของมันคือช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงาน แต่ขณะเดียวกันการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนี้ก็ได้เข้ามาแทรกแซงการมีอยู่ของแรงงานคนในแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย นั่นแปลว่าแรงงานคนในบางตำแหน่งงานจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือบางตำแหน่งงานจะต้องทำงานร่วมกับเทคโนโลยีให้ได้ เพื่อความอยู่รอด                 ซึ่งหนทางที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานสามารถรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้ได้ คือการปูพื้นฐานด้วยองค์ความรู้จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ความสำคัญของ AI และ IoT             ทั้ง AI และ IoT เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสร้างประโยชน์มากมายให้กับภาคอุตสาหกรรม เช่น AI ที่ใช้ตรวจจับข้อบกพร่องของสินค้าต่าง ๆ ได้แม่นยำกว่าแรงงานคน การเชื่อมโยงการทำงานของแรงงานคนเข้ากับการทำงานของระบบการวิเคราะห์ขั้นสูงในเครื่องจักรของโครงข่าย IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และย่นระยะเวลาในการทำงาน เป็นต้น การมีองค์ความรู้ที่สามารถทำงานร่วมกับ AI และ IoT จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่กำลังก้าวสู่โลกอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์เกี่ยวข้องกับ AI […]