ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย

shipping นำเข้าสินค้าจากจีน

บทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย และขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมายกัน ว่าขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย และขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อนำเข้าสินค้าแบบถูกกฎหมายนั้นมีขั้นตอนใดบ้าง ? ขั้นตอนการเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย การเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย ในกรณีของนิติบุคล มีดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว หรือเป็นบุคคลต่างประเทศ, หนังสือรับรองนิติบุคคล จะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน เพื่อให้เป็นการรับรองว่า มีตัวตนของนิติบุคคลจริง ๆ เพื่อใช้ในการทำธุรกิจ หรือธุรกรรมนั่นเอง, ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 เพื่อเป็นการยืนยันว่า เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ออกโดยกรมสรรพากรจะเป็นคนออกเอกสารให้, บอจ. 3 เป็นการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, บอจ. 5 จะเป็นการแสดงรายละเอียด บัญชีของผู้ที่ได้ถือหุ้น, หนังสือมอบอำนาจ, บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีที่จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน การเตรียมเอกสารเพื่อ shipping นำเข้าสินค้าจากจีน อย่างถูกกฎหมาย ในกรณีของบุคคลธรรมดา […]